Szanowny gościu możesz zalogować się lub założyć konto.

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego AGAT+ Fabryka okien i drzwi Sp. z o.o.

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez AGAT+ Fabryka okien i drzwi Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (zwaną dalej Usługodawcą), za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem sklep.agatplus.pl (zwanego dalej "Sklepem")

 

Definicje

1. Klient - oznacza osobę fizyczną lub prawną korzystającą ze Sklepu

2. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

3. Konto klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji w Sklepie

4. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone składające się z ciągu znaków literowych lub cyfr, wymagane wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia s Sklepie

5. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych lub cyfr wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta klienta w Sklepie

6. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Sklepu

7. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu w tym możliwości zamawiania i korzystania z usług płatnych

9. Usługodawca - oznacza Fabrykę okien i drzwi AGAT+ Sp. z o.o., ul. Przestrzenna 75, 70-800 Szczecin, NIP: 955-217-79-42, REGON: *******, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej, KRS, kontakt: sklep@agatplus.pl. Strona internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Sklep, działający w domenie agatplus.pl

 

Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem

2. Sklep jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczenia na Stronie internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących towarów i usług produktów swoich oraz podmiotów współpracujących w formach stosowanych w sieci Internet

 

Korzystanie ze Sklepu

1, Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie internetowej Sklepu

2, Korzystanie ze Sklepu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie

3. Usługodawca dołoży starań aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla Klientów Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Klienta Internetu, umożliwi korzystanie ze Sklepu.

4. W celu założenia Konta klienta w Sklepie konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej

 

Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta klienta , Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji

2. W celu Rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie internetowej Sklepu

 

Usługi

1, Usługodawca świadczy na rzecz Klienta posiadającego Konto klienta usługi takie jak:

            Prowadzenie Konta klienta

            Przeglądanie kart produktów dostępnych w Sklepie

2. Klient może złożyć zapytanie odnośnie oferowanych produktów poprzez dodanie produktów do koszyka i przesłanie jego podsumowania wraz z wypełnieniem niezbędnych do tego celu pół formularza

3. Po przesłaniu zapytania o produkty Klient otrzymuje na swój adres poczty elektronicznej potwierdzenie wysłania zapytania w postaci jego podsumowania

4. Odpowiedź bądź kontakt z Klientem w sprawie przesłanego zapytania nastąpi do 48 godzin , w godzinach od 8:00 do 16:00

 

Odpowiedzialność

1. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług droga elektroniczną i udostępnianiu Strony internetowej Sklepu w sytuacji kiedy:

Modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy

Siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich,(działania niezależne od Usługodawcy)

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta w szczególności przez utratę lub udostępnienie osobą trzecim Hasła Klienta do Konta klienta

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniem lub zaniechaniami Klienta w szczególności za korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem

4. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa

 

Dane osobowe

1, Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych usługodawcy w procesie Rejestracji lub innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Usługodawca

 

Proces zamówienia i dostawy

1, Zamówienie towarów odbywa się poza serwisem za pomocą środków komunikacji teleinformatycznej lub osobiście w siedzibie firmy

2. Dostawa towarów do Klienta następuje w sposób uzgodniony podczas składania zamówienia

 

Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu i zastępuje poprzednio obowiązujący

2. Regulamin może ulec zmianie o czym każdy Klient zostanie poinformowany na podaną przez niego w procesie Rejestracji skrzynkę poczty internetowej

3. Jeśli którakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna z powodu zmiany przepisów prawa, pozostała część pozostaje w mocy prawnej i jest w pełni skuteczna